علل‭ ‬ارتكاب‭ ‬گناه توسط ‭ ‬انسان‭ ‬مؤمن‭

انسان‭ ‬اگر‭ ‬بداند‭ ‬در‭ ‬گناه‭ ‬چه‭ ‬نكبت‌هايي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬درهاي‭ ‬عذاب‭ ‬برايش‭ ‬باز‭ ‬مي‌شود،‭ ‬دنبال‭ ‬گناه‭ ‬نمي‌رود. پس‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬گناهي‭ ‬چهار‭ ‬نوع‭ ‬معرفت‭ ‬نداشتن‭ ‬وجود‭ ‬دارد

گناهاني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فرد‭ ‬گناهكار‭ ‬صادر‭ ‬مي‌شود،‭ ‬دو‭ ‬حالت‭ ‬دارد‭: ‬يا‭ ‬مصداق‭ ‬گناه‭ ‬در‭ ‬ترك‭ ‬امر‭ ‬واجبي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬ترك‭ ‬مي‌كند‭ ‬يا‭ ‬مصداقش‭ ‬ارتكاب‮ ‬‭ ‬امر‭ ‬حرامي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬نهي‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬مرتكب‭ ‬مي‌شود‭. ‬مصداق‭ ‬گناه‭ ‬چه‭ ‬اولي‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬دومي،‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬صورت‭ ‬گناه‭ ‬اتفاق‭ ‬مي‌افتد‭. ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬يك‭ ‬لازمه‭ ‬بيّن‭ ‬هم‭ ‬دارد،‭ ‬اينكه‭ ‬مولي‭ ‬فرماني‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬بده‭ ‬ولي‭ ‬عبد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ترك‭ ‬كرد‭ ‬يا‭ ‬مولي‭ ‬گفت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬نده،‭ ‬ولي‭ ‬عبد‭ ‬انجام‭ ‬داد؛‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬صورت‭ ‬فرمان‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬زير‭ ‬پا‭ ‬گذاشته‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬گناه‭ ‬كردن‭ ‬چون‭ ‬خودش‭ ‬حرمت‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬را‭ ‬مي‌شكند،‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬حرمت‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬نداشت‭. ‬راوي‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬سؤال‭ ‬مي‌كند‭ ‬مي‌خواهم‭ ‬ببينم‭ ‬در‭ ‬ديد‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬چقدر‭ ‬آبرو‭ ‬دارم؟‭ ‬امام‭ ‬فرمودند‭: ‬ببين‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬در‭ ‬ديد‭ ‬تو‭ ‬چقدر‭ ‬آبرو‭ ‬دارد‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬خدا‭ ‬اهميت‭ ‬قائلي،‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬براي‭ ‬خدا‭ ‬محترمي‭.‬

علل‭ ‬ارتكاب‭ ‬گناه‭ ‬
از‭ ‬جمله‭ ‬دلايلي‭ ‬كه‭ ‬وارد‭ ‬گناه‭ ‬مي‌شويم،‭ ‬نداشتن‭ ‬چند‭ ‬نوع‭ ‬معرفت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
1ـ‭ ‬معرفت‭ ‬نداشتن‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬تعالي‭ ‬
خداوند‭ ‬متعال‭ ‬را‭ ‬نشناخت،‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬را‭ ‬عصيان‭ ‬كرد‭. ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬عادي‭ ‬را‭ ‬بشناسيم‭ ‬كه‭ ‬كيست‭ ‬‮ ‬امرش‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهيم،‭ ‬ولي‭ ‬اگر‭ ‬نشناسيم‭ ‬اوامر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬نمي‌دهيم‭. ‬اگر‭ ‬فرمان‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬زير‭ ‬پا‭ ‬مي‌رود،‭ ‬چون‭ ‬نفهميده‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬مخالفت‭ ‬مي‌كند‭. ‬از‭ ‬اسامي‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬‮«‬مالك‌الملوك‮»‬‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬اسم نه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬كه‭ ‬مالك‭ ‬اين‭ ‬دنيا‭ ‬است،‭ ‬يعني‭ ‬سلطان‭ ‬اين‭ ‬ملوك‭ ‬باشد،‭ ‬چون‭ ‬دنيا‭ ‬ارزشي‭ ‬ندارد‭ ‬تا‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬سلطان‭ ‬اين‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬ملوك‭ ‬آن‭ ‬باشد،‮ ‬در‭ ‬روايت‭ ‬دارد‭ ‬دنيا‭ ‬بي‌ارزش‌تر‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬بيني‭ ‬بز‭ ‬است؛‭ ‬بلكه‭ ‬مراد‭ ‬سلطان‭ ‬ملكوت‭ ‬عالم‭ ‬است‭. ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬فضا‭ ‬مالكيت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬معرفت‭ ‬درك‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬او‭ ‬تابيدن‭ ‬نكند،‌‭ ‬نبود‭ ‬معرفت‭ ‬مساوي‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬جلوه‌گري‭ ‬گناه‭.‬
2ـ‭ ‬معرفت‭ ‬نداشتن‭ ‬به‭ ‬قبح‭ ‬گناه
قباحت‭ ‬گناه‭ ‬را‭ ‬درك‭ ‬نكرده؛‭ ‬اگر‭ ‬مي‌دانست‭ ‬گناه‭ ‬چقدر‭ ‬قباحت‭ ‬دارد،‭ ‬گناه‭ ‬نمي‌كرد‭. ‬انبيا‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬و‭ ‬قبح‭ ‬گناه‭ ‬معرفت‭ ‬دارند،‭ ‬گناه‭ ‬نمي‌كنند‭.‬
3ـ‭ ‬معرفت‭ ‬نداشتن‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬گناه‭ ‬درهاي‭ ‬رحمت‭ ‬الهي‭ ‬را‭ ‬مي‌بندد
انسان‭ ‬نمي‌داند‭ ‬اگر‭ ‬گناه‭ ‬مرتكب‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬گناه‭ ‬درهاي‭ ‬رحمت‭ ‬الهي‭ ‬برايش‭ ‬بسته‭ ‬مي‌شود؛‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬نمي‌داند‭ ‬و‭ ‬گناه‭ ‬مي‌كند‭. ‬عنوان‭ ‬مؤمن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گناه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فاجر‭ ‬تبديل‭ ‬مي‌شود،‭ ‬اگر‭ ‬مي‌دانست‭ ‬چه‭ ‬درهاي‭ ‬رحمت‭ ‬الهي‭ ‬بسته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬گناه‭ ‬نمي‌كرد‭.‬
4ـ‭ ‬معرفت‭ ‬نداشتن‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬گناه‭ ‬درهاي‭ ‬عذاب‭ ‬الهي‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬مي‌كند
انسان‭ ‬اگر‭ ‬بداند‭ ‬در‭ ‬گناه‭ ‬چه‭ ‬نكبت‌هايي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬درهاي‭ ‬عذاب‭ ‬برايش‭ ‬باز‭ ‬مي‌شود،‭ ‬دنبال‭ ‬گناه‭ ‬نمي‌رود‭. ‬پس‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬گناهي‭ ‬چهار‭ ‬نوع‭ ‬معرفت‭ ‬نداشتن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گناه‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شوند‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬معرفت‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نمي‌شناسند‭ ‬گناه‭ ‬مي‌كنند‭.‬‮ ‬يا‭ ‬قباحت‭ ‬گناه‭ ‬را‭ ‬نمي‌دانند‭ ‬كه‭ ‬چقدر‭ ‬زشتي‭ ‬دارد‭. ‬يا‭ ‬جاهلند‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬درهاي‭ ‬رحمت‭ ‬الهي‭ ‬كه‭ ‬زمان‭ ‬گناه‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬او‭ ‬بسته‭ ‬مي‌شود‭. ‬يا‭ ‬نمي‌داند‭ ‬با‭ ‬گناه‭ ‬كردن‭ ‬چه‭ ‬درهاي‭ ‬عذابي‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬وي‭ ‬باز‭ ‬مي‌شود‭. ‬
ما‭ ‬دو‭ ‬عالم‭ ‬داريم‭: ‬‮ ‬عالم‭ ‬تشريع‭ ‬و‭ ‬عالم‭ ‬تكوين؛‭ ‬عالم‭ ‬تشريع‭ ‬عالم‭ ‬ارسال‭ ‬انبيا‭ ‬و‭ ‬انذار‭ ‬آنهاست؛‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬وسيله‭ ‬آنها‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عبوديت‭ ‬رهنمون‭ ‬كنند‭. ‬‮«‬ماخلقت‭ ‬الجن‭ ‬و‭ ‬الانس‭ ‬الا‭ ‬ليعبدون»؛‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬مي‌فرمايد‭: ‬انبياء‭ ‬آمدند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گناه‭ ‬دور‭ ‬كنند‭. ‬عالم‭ ‬تكوين‭: ‬به‭ ‬اين‭ ‬آيه‭ ‬سوره‭ ‬مباركه‭ ‬طلاق‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‭: ‬‮«‬اللهُ‭ ‬الَّذي‭ ‬خَلَقَ‭ ‬سَبْعَ‭ ‬سَماواتٍ‭ ‬وَ‭ ‬مِنَ‭ ‬الْأَرْضِ‭ ‬مِثْلَهُنَّ‭ ‬يَتَنَزَّلُ‭ ‬الْأَمْرُ‭ ‬بَيْنَهُنَّ‭ ‬لِتَعْلَمُوا‭ ‬أَنَّ‭ ‬اللهَ‭ ‬عَلى‏‭ ‬كُلِّ‭ ‬شَيْ‏ءٍ‭ ‬قَديرٌ‭ ‬وَ‭ ‬أَنَّ‭ ‬اللهَ‭ ‬قَدْ‭ ‬أَحاطَ‭ ‬بِكُلِّ‭ ‬شَيْ‏ءٍ‭ ‬عِلْماً‮»‬‭(‬طلاق‭/ ‬12‭)‬
اگر‭ ‬آيه‭ ‬به‭ ‬‮«‬لتعلموا‮»‬‭ ‬تمام‭ ‬مي‌شد،‭ ‬خلقت‭ ‬عالم‭ ‬تكوين‭ ‬براي‭ ‬مقام‭ ‬علم‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬جهالت‭ ‬خارج‭ ‬شود‭. ‬ولي‭ ‬آيه‭ ‬دنباله‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬چيز‭ ‬ديگر‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬مي‌كند‭. ‬قرآن‭ ‬مي‌فرمايد‭: ‬خدا‭ ‬قدرت‭ ‬مطلق‭ ‬دارد‭. ‬دوم،‭ ‬احاطه‭ ‬علمي‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬امور‭ ‬عالم‭ ‬هستي‭. ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬علم‭ ‬خداوند‭ ‬متعال عين‭ ‬ذات‭ ‬اوست‭. ‬چرا‭ ‬اينجا‭ ‬آيه‭ ‬روي‭ ‬دو‭ ‬صفت‭ ‬عيني‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬دست‭ ‬گذاشت‭. ‬يعني‭ ‬عالم‭ ‬خلقت‭ ‬آفريده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بدانيد‭ ‬كسي‭ ‬بالاسرتان‭ ‬هست‭. ‬به‭ ‬دو‭ ‬صفت‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬گناه‭ ‬كردي‭ ‬و‭ ‬معصيت‭ ‬كردي،‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬آگاه‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬جوري‭ ‬كردي‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬مي‌داند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كاري‭ ‬هم‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬مي‌تواند‭ ‬با‭ ‬انسان‭ ‬بكند‭. ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬از‭ ‬همه‭ ‬كارهاي‭ ‬شما‭ ‬باخبر‭ ‬هستم‮»‬‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بودن‭ ‬عليم‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬بودن‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬هم‭ ‬هست‭. ‬علت‭ ‬خلق‭ ‬عالم‭ ‬تكوين‭ ‬گناه‭ ‬نكردن‭ ‬است‭. ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬عالم‭ ‬تكوين‭ ‬را‭ ‬خلق‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محضر‭ ‬او‭ ‬ببينيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬محضر‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬ادب‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬گناه‭ ‬نكنيم‭. ‬طبق‭ ‬صريح‭ ‬آيات‭ ‬و‭ ‬روايات،‭ ‬هر‭ ‬كسي‭ ‬عزيز‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عملكرد‭ ‬خودش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كسي‭ ‬ذليل‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عملكرد‭ ‬خودش‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬عالم‭ ‬اعمالي‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬آنها‭ ‬درِ‭ ‬رحمت‭ ‬و‭ ‬بركت‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬انسان‭ ‬باز‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬اعمالي‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬آنها‭ ‬درِ‭ ‬نكبت‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬انسان‭ ‬باز‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اينكه‭ ‬كدام‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬اعمال‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهيم،‭ ‬اختيار‭ ‬دست‭ ‬خودِ‭ ‬ماست‭. ‬برخي‭ ‬خواسته‌ها‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬عمر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نيازمنديم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭. ‬اين‭ ‬خواسته‌‌ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
1ـ‭ ‬خدايا‭ ‬مي‌خواهم‭ ‬در‭ ‬دل‌ها‭ ‬محبوب‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬مرا‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬چكار‭ ‬بايد‭ ‬كنم‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬محبوبيت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورم؟‭ ‬در‭ ‬سوره‭ ‬مريم،‭ ‬آيه‭ ‬96‭ ‬مي‌فرمايد‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬مي‌خواهي‭ ‬خداوند‭ ‬محبت‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬ديگران‭ ‬بيندازد‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬محبوب‭ ‬كند‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ايمان‭ ‬بايد‭ ‬عمل‭ ‬صالح‭ ‬انجام‭ ‬بدهي‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬عمل‭ ‬صالح‭ ‬باعث‭ ‬محبوب‭ ‬شدن‭ ‬انسان‭ ‬مي‌شود‭. ‬
2ـ‭ ‬خدايا‭ ‬مي‌خواهم‭ ‬در‭ ‬ديده‌ها‭ ‬عزيز‭ ‬باشم‭ (‬چون‭ ‬گاهي‭ ‬انسان‭ ‬محبوب‭ ‬ديگران‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬ديگران‭ ‬با‭ ‬ديد‭ ‬عزت‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نگاه‭ ‬نمي‌كنند‭) ‬چكار‭ ‬كنم‭ ‬تا‭ ‬عزيز‭ ‬شوم؟‭ ‬در‭ ‬سوره‭ ‬منافقون،‭ ‬آيه‭ ‬8‭ ‬اگر‭ ‬كسي‭ ‬بخواهد‭ ‬عزيز‭ ‬شود،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬عالم‭ ‬و‭ ‬رسولش‭ ‬و‭ ‬مؤمنان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پيوند‭ ‬دهد‭. ‬
3ـ‭ ‬خدايا‭ ‬دنيا‭ ‬را‭ ‬دارِ‭ ‬بلا‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اي،‭ ‬چكار‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬منگنه‭ ‬بلا‭ ‬موفق‭ ‬بيرون‭ ‬بيايم؟‭ ‬در‭ ‬سوره‭ ‬طلاق،‭ ‬آيه‭ ‬2‭ ‬مي‌فرمايد‭: ‬اگر‭ ‬مي‌خواهي‭ ‬در‭ ‬مشكلات‭ ‬راه‭ ‬خروجي‭ ‬پيدا‭ ‬كني‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬بيرون‭ ‬بيايي،‭ ‬تقوا‭ ‬داشته‭ ‬باش‭.‬
4ـ‭ ‬خدايا‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬كارهايي‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭ ‬كه‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬جوارح‭ ‬من‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬خلق‭ ‬شده‌اند،‭ ‬چشم‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬ببيند،‭ ‬ببينم‭. ‬دست‭ ‬آن‭ ‬كاري‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬انجام‭ ‬بدهد،‭ ‬انجام‭ ‬بدهم‭ ‬و‭... . ‬چكار‭  ‬كنم؟‭ ‬در‭ ‬آية‌الكرسي‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬ايمان‭ ‬درستي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬خودِ‭ ‬خداوند‭ ‬عالم‭ ‬سرپرست‭ ‬ما‭ ‬مي‌شود‭. ‬وقتي‭ ‬خدا‭ ‬سرپرست‭ ‬شد،‭ ‬همه‭ ‬كارها‭ ‬درست‭ ‬مي‌شود‭.‬
6ـ‭ ‬خدايا‭ ‬من‭ ‬چكار‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬خودم‭ ‬مسير‭ ‬درست‭ ‬را‭ ‬طي‭ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مسير‭ ‬حق‭ ‬منحرف‭ ‬نشوم؟‭ ‬در‭ ‬آيه‭ ‬آخر‭ ‬سوره‭ ‬عنكبوت‭ ‬مي‌فرمايد‭: ‬اگر‭ ‬مي‌خواهي‭ ‬مسير‭ ‬درست‭ ‬را‭ ‬طي‭ ‬كني،‭ ‬بايد‭ ‬مجاهده‭ ‬كني‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬با‭ ‬نفس‭ ‬داشته‭ ‬باشي‭. ‬
7ـ‭ ‬خدايا‭ ‬مي‌خواهم‭ ‬هميشه‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬باشي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬حال‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬ببينيم‭. ‬در‭ ‬آيه‭ ‬آخر‭ ‬سوره‭ ‬نحل‭ ‬داريم‭: ‬خداوند‭ ‬با‭ ‬كساني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقوا‭ ‬پيشه‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬نيكوكارند‭. ‬
نویسنده:
تعداد بازدید:
172
تاریخ:
1398/03/07
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد