۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

ناودانی

 
 
ناودانی های گرم نوردیده بال شیبدار و بال موازی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیربراساس استانداردهای ملی ایران به شماره 4477-1 و 4477-2 و معادل با استانداردهای EN10279 , DIN1026-1 2 , GOST8240 در ابعاد، جرم ومقادیر ایستایی ، و رواداری ها, EN10025-2 درمشخصات فنی تولید می گردد:

الف- ناودانی های بال موازی:

 
جدول شماره (1): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال موازی سبک

جدول شماره (2): مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سبک
جدول شماره (3): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال موازی سنگین

 جدول شماره (4): مقادیرایستایی ناودانی های بال موازی سنگین

ب- ناودانی های بال شیب دار:

 
  جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال شیبدارسبک

جدول شماره (2): مقادیرایستایی ناودانی های بال شیبدارسبک

 جدول شماره (3): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال شیبدارسنگین
 
جدول شماره (4): مقادیرایستایی ناودانی های بال شیبدارسنگین

ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی ناودانی های تولیدی

جدول شماره (1) : ترکیب شیمیایی ناودانی های تولیدی

* فولادS235JRمعادل فولاد37، فولادS275JRمعادل فولاد44و فولادS355JRمعادل فولاد52دربازارایران می باشد.

جدول شماره (2) : خواص مکانیکی ناودانی های تولیدی
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
4062