۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر

نبشی

 
نبشی های گرم نوردیده بال مساوی درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیربراساس استاندارد ملی ایران به شماره (1-13968) و مطابق استاندارد DIN EN 10056/1,2 تولید می گردد:

 
  جدول شماره (1): ابعاد ، اندازه ها ،وزن و رواداریهای مربوط به نبشی های بال مساوی

جدول شماره (2): فواصل محورها ومقادیرایستایی نبشی های بال مساوی

 جدول شماره (3): ترکیب شیمیایی نبشی های تولیدی

*در فولاد 33 انتخاب میزان کربن با در نظر گرفتن محدودیت های ارائه شده برای سایر عناصرو میزان کربن معادل ونیز حالت فولاد ، در اختیار تولید کننده است.

 جدول شماره (4): خواص مکانیکی نبشی های تولیدی
* t: ضخامت نمونه

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
2042