فرایند بازنشستگی

مراحل فرایند بازنشستگی کارکنان شرکت به شرح زیر می باشد:

الف) کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد

1- بررسی سوابق و احراز شرایط بازنشستگی مقرر در آیین نامه استخدامی (دارا بودن 30 سال سابقه معتبر اعم از سابقه داخل شرکت ، سنوات افزوده ناشی از اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور ، خدمت نظام وظیفه و سوابق خارج از شرکت پذیرفته شده) یا دارا بودن 60 سال سن

2- ارسال مدارک موردنیاز به صندوق فولاد (سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی)

3- صدور برگه تسویه حساب واجدین شرایط بند1 (دو ماه مانده به تاریخ بازنشستگی)

4- صدور حکم بازنشستگی ( یک ماه مانده به تاریخ بازنشستگی) و تقدیم آن به فرد بازنشسته و ارسال رونوشت احکام مربوطه به مدیریت حسابداری عمومی

5- تکمیل و دریافت مدارک و مستندات مورد نیاز برقراری مستمری و ارسال آن به صندوق فولاد (از پانزدهم ماه بعد ازماه بازنشستگی)و همزمان صدور اجازه پرداخت مطالبات پایان کار به مدیریت حسابداری عمومی

ب) کارکنان مشمول سازمان تامین اجتماعی

1- تشخیص و احراز شرایط بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی با مراجعه فرد به سازمان مذکور و ارائه درخواست بازنشستگی به آن سازمان(ملاک تشخیص و احراز، فقط سوابق ضبط شده در سیستم آن سازمان ودر واقع سوابق پرداخت بیمه می باشد)

2- در صورت حصول شرایط بند1 ، اعلام مراتب توسط سازمان تامین اجتماعی به مدیریت اموراداری مبنی بر واجد شرایط بازنشستگی فرد متقاضی

3- صدور و اعلام تاریخ آخرین روز اشتغال فرد به سازمان تامین اجتماعی و مدیریت مربوطه و همزمان صدور برگه تسویه حساب (تاریخ آخرین روز اشتغال،معمولاً یکماه پس از تاریخ اعلام سازمان تامین اجتماعی می باشد )

4- صدور اجازه پرداخت مطالبات پایان کار ( سنوات پایان کار) به مدیریت حسابداری عمومی

توضیحات: در خصوص مشمولین واجد شرایط تامین اجتماعی که مشاغل مورد تصدی ایشان در شرکت از نظر سخت وزیان آور مورد تایید مراجع قانونی واقع گردیده و متقاضی بهره مندی از امتیاز و سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور جهت بازنشستگی می باشند ، باید پس از حصول اطمینان از دارا بودن شرایط لازم از نظر سابقه مورد نیاز و سایر شرایط ، درخواست خویش را به سازمان مذکور ارائه تا پس از بررسی و انطباق با ضوابط ، مراحل قانونی آن سپری گردد.


تاریخ به روز رسانی:
1400/08/03
تعداد بازدید:
819
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد