۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

عناوین

عناوین کمیته های تخصصی استراتژیک

نام کمیته

اعضاء کمیته

دبیر کمیته

کمیته راهبری

مدیرعامل و معاونین و مدیران ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

کمیته تخصصی استراتژیک

تولید و عملیات

معاون  بهره برداری و مدیران ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

توسعه و تحول

معاون  برنامه ریزی و توسعه و مدیران ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

تامین و تدارک

معاون خرید و مدیران ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

مالی و اقتصادی

معاون مالی و اقتصادی و مدیران ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

بازاریابی و فروش

معاون بازاریابی و فروش و مدیران ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

منابع انسانی و جامعه

معاون منابع انسانی و جامعه و مدیران ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

کمیته های فرعی تعالی

کلیه مدیریتهای شرکت

مدیر و سرپرستان واحد ذیربط

مدیر مهندسی صنایع

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/08
تعداد بازدید:
4400