۱۴۰۲ پنج شنبه ۶ مهر

تماس با ما

 
 

لیست تلفنهای دفاتر مدیران شرکت

تذکر: برای تلفنهای داخل شرکت کد و پیش شماره0315257 و خطوط اصفهان کد 031 را شماره گیری فرمایید


پست سازمانی

تلفن تماس

دورنگار

مدیر عامل و معاونین شرکت

مدیریت عامل

4380-175

031-33322258

معاون بازاریابی وفروش

9و36278806-031

031-36278809

معاون برنامه ریزی وتوسعه

3420-3797

4830

معاون خرید

4730-4731-4732

4733

معاون مالی واقتصادی

2049-3636

2741

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی

3769-4829

ندارند

معاون بهره برداری

2058-2194-3616

031-33322174

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

3391-3528-3659

3659

حوزه مدیر عامل

رییس دفتر حوزه مدیر عامل

4380-175-03133325188

031-33322258

مدیر روابط عمومی

3415-173

8814

رئیس کمیسیون معاملات

4712-8839-4798

4712

عضو کمیسیون معاملات

4712-8839-4798

4712

مدیرامورحقوقی

2698-3776

8826

مدیرحسابرسی داخلی

8856-2599

3656

مدیر بازرسی

4827-2053-6414

2080

مدیر حراست

2144-2148

174

حوزه بازار یابی و فروش

مدیر پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل

4086-4092

4076

مدیربازاریابی وفروش داخلی

031-36275295

031-36240034

مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار

314داخلی36271500،1800-031

031-36270085

مدیربازاریابی وصادرات

031-36278815 - 3628922 - 36289229 -

031-36240035

حوزه برنامه ریزی و توسعه

مدیر اجرایی پروژه ها

6039-6080

 

مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع

2695-3763

8815

مدیرفناوری اطلاعات

4449-3928-147

4653

مدیرخریدتجهیزات وقراردادهای توسعه

2166-3969

2061

مدیراجرائی توسعه پشتیبانی تولید

6080-6025-6058-6026

6076

مدیر کیفیت فراگیر

3900-2083-2073

3760

مدیر مهندسی پروژه های پشتیبانی تولید و تاسیسات جانبی

2276-3706

2038

مدیر تحقیق وتوسعه

6013-6020-6285

6097

مدیرهماهنگی امور مهندسی و نظارت

3652-3706

2038

مدیرآزمایشگاه مرکزی

3194-3193

2440

مدیر نوآوری و راهبری فعالیت های دانش بنیان

6254

 

مدیر مهندسی پروژه های فرآیندی

4511

 

حوزه خرید

مدیرخریدتجهیزات

3326-2223-2206

3648

مدیر خرید مواد مصرفی

2969-4415

4415

مدیرخریدمواداولیه وانرژی

8810-8873-8827

4429

مدیر خرید خارجی

2241-2474

2474

مدیر خرید خدمات و قراردادهای بازرگانی

2228-2229

3717

حوزه مالی و اقتصادی

مدیر اموال و انبار

6210-6211

6205

مدیر خدمات مالی و بیمه

3638-2056

 

مدیربرنامه ریزی اقتصادی وحسابداری صنعتی

2697-3764

3408

مدیر مالی

2050

2411

مدیر راهبری شرکت ها,امورمجامع و سهام

2034-3569

3570

مدیرحسابداری عمومی

2263-4035

2227

حوزه سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

مدیرسازماندهی وروشها

2052-8824-4598-3770

4319

مدیر اموراداری

3394-187-8887--4313

8867-3919

مدیرآموزش وتوسعه سرمایه های انسانی

140-2930-4395-2289

 

بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان

52653111-52653118-52653146
52653146-106-107

52653162

حوزه معاونت پشتیبانی و خدمات اجتماعی

مدیر امور شهری و پسماند

4349

2727

مدیر بهداشت و محیط زیست

2268-2269-2274

2288

مدیر ایمنی و آتش نشانی

179 -4547

 

مدیر خدمات و امور رفاهی

4266- 4373-4313-4389

 

حوزه بهره برداری

مدیر امور تولید

2200-2220

031-33322174

مدیر امور مهندسی های بهره برداری

2200-2220

4824

مدیرامورفنی وبرنامه ریزی تولید

2078-2172

2065

مدیرآگلومراسیون

8585-8545

8219

مدیرتولیدات کک وموادشیمیایی

3360-8372-3367

3366

مدیرکوره بلند

3259-3260

3259-3260

مدیر نسوز

2657-2383-2401

2657

مدیر نورد

2710-2720-3984-185

2710

مدیرآبرسانی

2135-2137

2864

مدیراتوماسیون وارتباطات

3344-3635-3688

8850

مدیرانرژی وبهینه سازی سوخت

2126-2128

2130

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات مکانیک

2889-2879

 

مدیرتولیدوتوزیع برق

2131-2132-3484-2110

3485

مدیرراه آهن وترابری

7006-7004

8841

مدیر راهبری و نگهداری ماشین آلات و خودروهای سنگین

6112-6114-6115

6113

مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان

2898-2070-4305-124

2894

مدیر برنامه ریزی و سفارشات خرید

2844-8819-4669-

8820

مدیر فولادسازی

7008

 

 

 
  
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/09
تعداد بازدید:
25348