۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ فروردين

سرپرستی افکارسنجی وپاسخگویی به ذینفعان

 
وظایف و فعالیتهای اداره به شرح زیر می باشد :
 
1- افکار سنجی
براساس فرآیند QP9.3 وظیفه نظرسنجی از شاخص های برداشتی تمامی ذینفعان شرکت اعم از کارکنان ؛پیمانکاران ؛مشتریان ؛سهام داران وجامعه در دوره های زمانی معین در یک سطح کلی وثابت با سوالات معین( سطح 1) ویک سطح جزیی ومتغیر با سوالات قابل تغییر(سطح 2) برعهده این اداره می باشد. در این راستا انجام نظر سنجی به ترتیب شامل مراحل مختلفی از جمله تعیین مسئله وهدف ؛ طرح سوال ؛تعیین جامعه آماری ؛توزیع پرسشنامه از طرق الکترونیکی، تلفنی، حضوری، فکس و .... و دریافت پرسشنامه های تکمیلی ؛استخراج نتایج وجمع بندی وتهیه گزارش نهایی می شود در پایان هر نظر سنجی، نتایج بدست آمده جهت انجام اقدامات اصلاح وبهبود به مالک ومتصدی هرگروه ذینفع ویا درخواست کنندگان وهمچنین مدیریت عالی شرکت ارسال می گردد. همچنین متناسب با اهداف شرکت نسبت به انتشار نتایج نظر سنجی ها جهت آگاهی کارکنان شرکت ؛آرشیو نتایج وارائه نتایج مورد نیاز به دست اندرکاران اقدام می نماید .
لازم به ذکر است انجام هر گونه نظر سنجی و نیازسنجی ، توسط قسمت های مختلف کارخانه نیز با هماهنگی وهمکاری این اداره صورت می گیرد .
 
2- پاسخ گویی به ذی نفعان
دریافت پیشنهادات و سئوالات پرسنل از طریق تلفنهای 104، 2222 و سامانه پیامکی 300073197، پیگیری دریافت جواب از طرف مسئولین مربوطه ودرج در ستون سلام آتشکار ، همچنین ارائه پاسخ از طریق تلفن گویای 2222
3- تهیه وتدوین جدول اهداف تحول وتعالی روابط عمومی (bsc)
4- پیگیری اقدامات لازم وهمکاری در زمینه جمع آوری اطلاعات ؛تهیه وتدوین اظهار نامه جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی EFQM
 
 

ایمیل : aahmadi_ir@yahoo.com
تلفن قسمت : 03152574940
دورنگار قسمت : 03152578814
تلفن سلام آتشکار : 104 –0315257
سرپرست افکارسنجی : عبدالعلی خان احمدی
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
1167