۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن

اداره ارزیابی و توسعه کارکنان

اداره برنامه ریزی و توسعه

"اهم وظایف واحد اثربخشی و بهبود فرآیند"

کنترل و نظارت بر فرایند آموزش از طریق پایش و صحه گذاری شاخصها و اهداف تعیین شده

تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی موردنیاز

ارزیابی دوره های آموزشی براساس رضایت سنجی از : عملکرد مدرس، ارتباط دوره با نیازهای فراگیران، طراحی و برنامه ریزی دوره، تسهیلات آموزشی و نحوه اجرا

سنجش اثربخشی آموزشهای اجرا شده که نشان دهنده تغییر رفتارویا ارتقاء توانایی فراگیران بوده و توسط سرپرست بلافصل اعلام می گردد

سرپرست اداره ارزیابی و توسعه کارکنان: هدایت خانمحمدی

تلفن تماس : 03152572747
 
 

 

کارشناسان :

عباس قندهاری کارشناس ارشد ارزیابی و توسعه کارکنان - تلفن تماس : 03152572960
علیرضا کیانی کارشناس آزمون و تأیید صلاحیت کارکنان - تلفن تماس  : 03152572909

کارمندان واحد اثر بخشی

خانم نسرین دری (پایش اجرای دور های آموزشی)

تلفن تماس:03152574268

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/30
تعداد بازدید:
1659