۱۴۰۲ جمعه ۱۲ خرداد

اداره ارزیابی و توسعه کارکنان

اداره ارزیابی و توسعه کارکنان

"اهم وظایف واحد اثربخشی و بهبود فرآیند"

کنترل و نظارت بر فرایند آموزش از طریق پایش و صحه گذاری شاخصها و اهداف تعیین شده

تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی موردنیاز

ارزیابی دوره های آموزشی براساس رضایت سنجی از : عملکرد مدرس، ارتباط دوره با نیازهای فراگیران، طراحی و برنامه ریزی دوره، تسهیلات آموزشی و نحوه اجرا

سنجش اثربخشی آموزشهای اجرا شده که نشان دهنده تغییر رفتارویا ارتقاء توانایی فراگیران بوده و توسط سرپرست بلافصل اعلام می گردد

سرپرست اداره ارزیابی و توسعه کارکنان: هدایت خانمحمدی

تلفن تماس : 03152572747
 
 

 

کارشناسان :

عباس قندهاری کارشناس ارشد ارزیابی و توسعه کارکنان - تلفن تماس : 03152572960
علیرضا کیانی کارشناس آزمون و تأیید صلاحیت کارکنان - تلفن تماس  : 03152572909
نسرین دری کارشناس اثربخشی و بهبود فرآیند -تلفن تماس :03152574268

کارمندان واحد اثر بخشی

زینب نصرت پور کاردان پایش : تلفن تماس 4268 0315257

محسن رحیمی کاردان پایش : تلفن تماس:03152572909

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/21
تعداد بازدید:
2153