۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

سازمان مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

               
 
    
          
    آرش شفیعی : مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 
      تلفن تماس :03152574395
                                         
             
  حبیب اله امینی : سرپرست برنامه ریزی و هماهنگی آموزش
تلفن تماس : 03152572903
                                                             
   هدایت اله خانمحمدی : سرپرست ارزیابی و توسعه کارکنان 
                        تلفن تماس : 03152572747
                                                                                                       
محمدرضا ترابی : سرپرست اداره اجرای آموزش
     تلفن تماس : 03152572745
 
                                                                                                     
 سعید ایرانپور : سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی
      تلفن تماس : 03152573386
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/22
تعداد بازدید:
2002