اخبار تعاونی
لیست طرف قرارداد های خرید اقساطی جهت کلیه سهامداران شاغل و بازنشسته شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان
1401/08/20
لیست فروشگاه های طرف قرارداد ارزاق 4 میلیون تومانی کارکنان ذوب آهن
1401/08/03
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد