اخبار تعاونی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
1402/06/29
اسامی برندگان مسابقه پیامکی تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن (پک نوروز 1402) جایزه برندگان یک میلیون تومان می باشد که در تعاون کارت مربویه شارژ می گردد.نکته برندگان شرکت های تابعه می توانند با مراجعه به شرکت تعاونی بن کارت هدیه امیلیونی خودر را دریافت نمایند .
1402/03/13
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد