۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر
۰۳۱۵۲۶۵۳۱۳۱
بیمارستان شهید مطهری برترین بیمارستان در سطح شهر اصفهان
واحد بهبود کیفیت
– تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
– تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
– تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)
– هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
– پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
– تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
– تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان
– تهیه گزارش سالانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
– تدوین برنامه عملیاتی سالانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی
– تصویب و ابلاغ روش های اجرایی و دستور العمل های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان
– هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستان و ارائه گزارشات تحلیلی به تیم مدیریت اجرایی
– ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
– نظارت بر استقرار و اجراء استاندارد ISO 9001:2015
– نظارت بر اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان
کلیه حقوق این سایت برای بیمارستان شهید مطهری فولادشهر محفوظ می باشد.