روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

       زيستن در جهاني که سراسر پيوند و ارتباط است ، نقش ارتباطات را بيش از پيش اهميت بخشيده است .روابط عمومي به  ارتباط جهت شناخت منافع ، علايق ، آرزوها و انتظارات و ويژگيهاي فرهنگي کارکنان داخلي و مرتبطين خارج از شرکت مي پردازد. اين امر زمينه ساز تصميم گيري صحيح ، دقيق و تنظيم سياستهاي کلان راهبردي شرکت است .

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان در راستاي مسئوليت خود مي کوشد تا با برقراري ارتباط ، تفاهم و پشتيباني کساني را که با آنان سروکار دارد به دست آورد .  دريافت اطلاعات و نشرآن از مهمترين عملکردهاي روابط عمومي است که چهره و اعتبار شرکت را نزد مشتريان و مخاطبان افزون مي کند . از سوي ديگر نياز و خواسته خريداران و پيام مخاطبان را به توليد کننده باز خورد مي دهد .

روابط عمومي در حقيقت شبکه هوشيار و بانک اطلاعات ، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطي آن با افکار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرشها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلتهايي چون قانون مداري ، نظم ، شجاعت ، ابرازعقيده ، تحمل شنيدن آراي مخالفان ، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران را رشد و توسعه دهد.

 روابط عمومي ذوب آهن اصفهان از طريق بسترهاي ارتباطي شناخته شده و با به کارگيري ابزار و فن آوري روز ، سعي در انتقال پيام مفاهيم مي نمايد .

پل ارتباطي ما

 تلفن دفتر  مدیریت : 3415 ، 0315257 ، 33324974 - 031

ارتباطات رسانه ایی و نشریات : 4936 ، 4947 ، 4978 ، 2574945-0315

امور فرهنگي و تشريفات:‌  4976 ، 2574944-0315   

افكار سنجي و پاسخ گویی به ذینفعان :   4940 ، 1041 ، 2572222-0315

 تبلیغات و برند :  2283 ،4948 ،  4949 ، 2572259-031

مستند سازي و امور سمعي و بصري  :   2574937-0315

دبيرخانه  : 4979 ، 2574946-0315

سامانه پیامکی 300073197

 

پست الكترونيكي :‌

 

info@esfahansteel.ir

   relations@esfahansteel.ir

ارتباط با تلفنخانه : 2573333-0315

 

مديريت رو ابط عمومي :

  مدير روابط عمومي : علیرضا امیری                                                                                                                                   

ايميل : amiri45@yahoo.com

 

 

معاون مدیر روابط عمومی : مجید مرادیان

ایمیل : 

moradian@esfahansteel.ir

majidmoradian@gmail.com

rp.m7682@yahoo.com

 

تلفن دفاتر مدیران

 

معرفي بخش ها