شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیریت تحقیق و توسعه
آئین نامه تدوین گزارش پرو ژه های تحقیقاتی
شماره بازنگری : صفر
تاریخ تصویب : 22/8/87
( مشتمل به یك صفحه و سه ضمیمه)