۱۳۹۶/۱۱/۲۹

قابل توجه شاغلین و بازنشستگان محترم:

قراردادهای درمان شاغلین و بازنشستگان شرکت به استثناء پوشش دندانپزشکی که در راستای تعدیل حق بیمه ، مدیریت هزینه در این بخش و با توافق بعمل آمده با مدیریت بیمارستان شهید مطهری ،از جمع تعهدات قرارداد حذف گردیده است و تعدیل فرانشیز بندهای فاقد فرانشیز ، سایر پوشش های قراردادهای بیمه درمان شاغلین و بازنشستگان محترم شرکت در سال جاری وتعهدات این شرکت ،مطابق با تعهدات و پوشش های قرارداد سال قبل بوده و هیچگونه حذف و یا تغییر در پوشش بیمه ای و درمانی در قراردادهای جدید صورت نگرفته است.

شرکت سهامی بیمه ایران استان اصفهان