۱۳۹۶/۱۰/۳۰

جناب آقای شاهرخ شهنازی

انتخاب شایسته شما را به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک تبریک عرض نموده ، امید است همچون گذشته ، حضور سبز و مدبرانه شما ، موجبات سرفرازی و موفقیت ورزش کشور را در عرصه های جهانی فراهم آورد .

                                                                                  احمد صادقی

                                                                                 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان