اهداف و استراتژیک شاخص های کلیدی

افزايش سود آوري عمليات فروش

ميانگين قيمت فروش محصولات فولادي (ريال بر كيلوگرم)

ميانگين قيمت صادرات محصولات فولادي( دلار بر تن)

فروش محصولات متناسب با نياز بازار

حجم فروش داخلي فرآورده هاي فولادي (هزارتن)

كاهش هزينه هاي مالي و مالياتي

متوسط نرخ هزينه تامين مالي شركت

ارتقاي بهره وري عوامل توليد

ضريب مصرف فلز در نورد

بازده كنورتور(درصد)

توسعه و ارتقاي نظامهاي بهبود و مشاركتي

ارزش افزوده فعاليت هاي كايزن (ميليارد ريال)

ارتقاي بهره وري منابع انساني

سرانه توليد (تن فولاد خام بر نفر)

تعداد نيروي انساني

حفظ و نگهداري مشتربان فعلي و جذب مشتريان جديد

رضايتمندي مشتريان

حفظ و توسعه برند شركت

اعتبار برند شركت

افزايش سودآوري و ارزش سهام

سود هر سهم )(EPS) ريال(

بازدهي پرتفوي بورسي شركت

افزايش رضايت مندي شركاء كسب و كار

رتبه شفافيت بورس

افزايش اطمينان در تامين كيفي اقلام استراتژيك

تحقق برنامه تامین مواد اولیه و مصرفی کلیدی

زمان تامین کالای خارجی(روز)

افزايش سهم مالكانه معادن

تامين مواد اوليه كليدي از معادن تحت تملك

بهينه سازي موجودي انبارها

موجودي انبارهاي اصلي (ميليون واحد كالا)

افزايش توليد محصولات صنعتي

توليد محصول صنعتي و ويژه (هزارتن)

افزايش توليد محصولات صادراتي

توليد محصولات صادراتي(هزار تن)

تحقق برنامه توليد واحدهاي اصلي

توليد آگلومره (هزار تن)

توليد كك خشك (هزار تن)

توليد چدن مذاب (هزار تن)

توليد فولاد خام (هزار تن)

توليد محصولات نورد و شمش كالايي (هزار تن)

توليد آهن اسفنجي (هزار تن)

كاهش هزينه هاي عملياتي

مصرف زغال سنگ (كيلوگرم بر تن كك)

مصرف كك خشك متالورژي (كيلوگرم بر تن چدن مذاب)

ميزان HMR در فولادسازي

مصرف نسوز (كيلو به ازاي يك تن فولاد خام)

كاهش هزينه  حامل هاي انرژي

شدت مصرف انرژي بر حسب فولاد خام (گيگاژول بر تن)

بهبود پايداري توليد و آماده به كاري تجهيزات

توقفات اضطراري كوره بلند

(درصد ساعات كاري)

توسعه و گسترش بازار هاي هدف صادراتي

حجم صادرات محصولات فولادي (هزارتن)

افزايش ظرفيت توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر

پيشرفت پروژه هاي توسعه  ايي

پيشرفت پروژه هاي بهينه سازي

افزايش اثربخشي و تجاري سازي تحقيقات كاربردي

پيشرفت پروژه هاي تحقيقاتي

توسعه و بهبود نظام جامع مديريت و كنترل پروژه

متوسط انطباق اجراي پروژه با برنامه

ارتقاي نظام برنامه ريزي مالي

استقرار نظام بودجه ريزي جامع

 تامين مالي واقعي به بودجه مصوب

ارتقاي سهم بازار سرمايه در تامين مالي

سهم تأمين مالي با ابزارهاي نوين بازار سرمايه

ارتقاي دانش و مهارتهاي تخصصي

سرانه آموزش كاركنان شركت  (ساعت)

بهبود رضايت كاركنان

رضايت شغلي كاركنان

بهبود شاخص هاي ايمني

ضريب تكرار حوادث

ضريب شدت حوادث

توسعه و بهبود ساختار سازمان

پيشرفت ساختار مبتني بر فرآيندها