عناوين کمیته های تخصصی استراتژیک

نام كميته

اعضاء كميته

دبير كميته

كميته راهبري

مديرعامل و معاونين و مديران ذيربط

مدير مهندسي صنايع

كميته تخصصي استراتژيك

توليد و عمليات

معاون  بهره برداري و مديران ذيربط

مدير مهندسي صنايع

توسعه و تحول

معاون  برنامه ريزي و توسعه و مديران ذيربط

مدير مهندسي صنايع

تامين و تدارك

معاون خريد و مديران ذيربط

مدير مهندسي صنايع

مالي و اقتصادي

معاون مالي و اقتصادي و مديران ذيربط

مدير مهندسي صنايع

بازاريابي و فروش

معاون بازاريابي و فروش و مديران ذيربط

مدير مهندسي صنايع

منابع انساني و جامعه

معاون منابع انساني و جامعه و مديران ذيربط

مدير مهندسي صنايع

كميته هاي فرعي تعالي

كليه مديريتهاي شركت

مدير و سرپرستان واحد ذيربط

مدير مهندسي صنايع