استراتژي هاي كلان شركت تا سال 1399
عنوان استراتژي منظر BSC
 • استفاده بهينه از منابع و قابليتهاي سازمان  
 • افزايش بهره وري و رقابت پذيري
مالي
 • تقويت و توسعه بازاريابي و فروش  
 • تقويت اعتبار و برند شركت
مشتريان
 
 •     تامين بموقع ، كيفي و اقتصادي مواد اوليه ، قطعات و خدمات
 • تقويت نظام كنترل موجودي و سفارشات اقتصادي
 • افزايش توليد و بهره وري از ظرفيت هاي موجود با تمركز بر محصولات صنعتي
 • مديريت بهينه مصارف مواد و حامل هاي انرژي
 • بهبود نگهداري و تعميرات تجهيزات
 • حضور موثر در بازار هاي هدف صادراتي
 • بهينه سازي و توسعه ظرفيت توليد با تمركز بر توليد محصولات صنعتي
 • بازسازي و يهسازي تجهيزات موجود با استفاده از تكنولوژي هاي جديد
 • تقويت نظام كنترل و انجام اقدامات اصلاحي و تحقيقاتي
 • مديريت بهينه منابع مالي و دارايي ها
 
فرآيندهاي داخلي
 
 •  توانمندي و ارتقاي شايستگي كاركنان
 • ارتقاي سطح انگيزش و مراقبت از كاركنان
 • تقويت و يكپارچه سازي نظام هاي مديريتي و مشاركتي
 • ارتقاي سطح فرهنگي رفتاري و حمايت همه جانبه خانواده ها
 • ايجاد هم افزايي در فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي
 • پيشگيري و مقابله با آسيب هاي اجتماعي كاركنان و خانواده ها
 
يادگيري و رشد