دارنده تنديس بلورين جايزه تعالی سازمانی از سال 1388