• رعايت ارزشهاي جامعه اسلامي
  • رضایت مشتریان و سایر ذینفعان
  • بهره وری و تعالی عملکرد
  • پویا و دانش محور
  • شادابی و سلامت کارکنان
  • تلاش گروهی و سیستمی
  • انضباط و قانونمندی
  • دوستدار محیط زیست