محصولات صنعتی / آرک

آرک معدن معادل با تیپ  V21 در ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیر تولید می گردد:

                               

جدول شماره (1) : مشخصات آرک تونلی V21