فرآورده های ساختمانی / نبشی

نبشي هاي گرم نورديده بال مساوي درشركت سهامي ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زيربراساس استاندارد ملي ايران به شماره (1-13968) و مطابق استاندارد  DIN EN 10056/1,2 توليد مي گردد:

                         

  جدول شماره (1): ابعاد ، اندازه ها ،وزن و رواداريهاي مربوط به نبشي هاي بال مساوي 

 

جدول شماره (2): فواصل محورها ومقاديرايستايي نبشي هاي بال مساوي    

 

جدول شماره (3): تركيب شيميايي نبشي هاي توليدي    

*در فولاد 33 انتخاب ميزان كربن با در نظر گرفتن محدوديت هاي ارائه شده براي ساير عناصرو ميزان كربن معادل ونيز حالت فولاد ، در اختيار توليد كننده است.    

 

جدول شماره (4): خواص مكانيكي نبشي هاي توليدي  

*  t: ضخامت نمونه