اعضای حقیقی هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 

حسین ناجی

نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

رئیس هیئت مدیره

 

 

احمد صادقی

نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

منصور یزدی زاده

نماینده شرکت فرآورده نسوز

عضو هیئت مدیره

 

میرمسعود میرحسینی

نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

عضو هیئت مدیره

 

سید ابوتراب فاضل

نماینده صندوق بازنشستگی فولاد

عضو هیئت مدیره