محصولات ساختمانی / میلگرد

ميلگردهاي توليدي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به صورت ساده يا آجدار دردوشكل متفاوت آج دوكي وآج يكنواخت ومطابق بااستاندارد ملي ايران به شماره 3132  به بازارعرضه مي گردند.


 

 

 

 

جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و وزن میلگرد (ساده و آجدار)


جدول شماره (2): تركيب شيميايي ميلگردهاي توليدي

   - درجوشكاري اين ميلگردها درزمان مصرف بايستي شرايط پيشگرم مطابق مندرجات استانداردملي ايران بشماره 3132رعايت گردد.

   جدول شماره (3): خواص مكانيكي ميلگردهاي توليدي

d= قطراسمي نمونه آزمون
*قطر فك خمش تعيين شده در جدول فوق براي انجام آزمونهاي تعيين شده در زمان توليد توسط توليدكننده مي باشد و انجام خمكاري ميلگرد در زمان مصرف لازم است با تبعيت از آيين نامه بتون ايران صورت پذيرد.

   جدول شماره (4): خواص مكانيكي میلگردهای تولیدی