فولادسازی

 هدف اصلی این بخش تبدیل چدن مذاب به شمش فولادی با آنالیز و ابعاد مناسب جهت ارسال به کارگاههای نورد می باشد.اين واحد دارای 3  کارگاه اصلی می باشد.
1- کارگاه کنورتور و میکسر
هدف اصلی در کارگاه کنورتور و میکسر جذب چدن مذاب ارسالی از کوره بلند و تبدیل آن به فولاد مذاب با آنالیـز و شرایط منـاسب جهت ریخته گری میباشد. این کارگاه شامل قسمت های اصلی زیر می باشد:
- دو دستگاه میکسر هر کدام به ظرفیت 1100 تن
- سه دستگاه کنورتور اکسیژنی هر کدام به ظرفیت 130 تن
- دو دستگاه کوره پاتیلی(LF)
2- کارگاه ریخته گری مداوم
وظیفه این کارگاه تبدیل فولاد مذاب به شمش فولادی با ابعاد و شرایط کیفی مورد درخواست واحد مهندسی نورد(و یا حوزه فروش) می‌باشد. این کارگاه شامل چهار ماشین ریخته گری كه مجموعاً داراي ظرفيت توليد 2،800،000 تن در سال می باشد.
همچنین یک دستگاه ماشین ریخته گری مداوم جدید به زودی وارد مدار تولید می شود.
3- کارگاه آماده سازی شمش
پس از تولید در کارگاه ریخته گری، شمش ها وارد کارگاه شمش می گردد. مهمترین وظیفه کارگاه شمش، انبار کردن شمشهای ریخته گری شده ، بازرسـی و کنـترل شمش ها، آماده سازی آنها با کیفیت مطلوب و اندازه های مورد درخواست مهندسی نورد (یا فروش) و بارگیری جهت ارسال به مهندسی نورد (یا فروش) می باشد.